Вихід Вхід Реєстрація

Меню сайту
Хмаринка тегів
Block title
Block content
Форма входу
Освітні сайти

Каталог статей

Головна » Статті » Вчительська вежа » Методична скарбничка

Довідник вчителя початкових класів ( математика, "Я і Україна")

Математика
          
Методика проведення контрольної  роботи з математики

1. Організація учнів до роботи.    (1 хв.)
2. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення мети уроку і форми контролю.    (1- 2 хв.)
3. Підготовча робота.
 Визначення вимог до виконання роботи: ознайомлення зі змістом і короткий інструктаж щодо виконання кожного завдання (спосіб виконання завдання (спосіб розв’язання задачі – діями або виразом), оформлення запису, перевірка розуміння змісту завдань учнями, дотримання регламенту виконання завдань і орфографічного режиму).    (3 – 5хв.)
4. Самостійне виконання роботи учнями. Самоперевірка. (За 5 хв. до завершення роботи вчитель нагадує  про регламент та необхідність самоперевірки).    (30 хв.)
5. Організований збір робіт.    (1 хв.)
6. Відповіді вчителя на запитання, які виникли в учнів під час виконання роботи.    (5 хв.)
Рекомендації до проведення контрольних робіт
Кількість дій: 14-16.
Якщо контрольна робота включає математичний диктант, то кількість дій в роботі повинно бути зменшено на 1-2 (в залежності від змісту математичного диктанту).
Обов’язковим є  включення завдання геометричного змісту.
В обсяг контрольної роботи включати завдання з логічним навантаженням.
Тривалість виконання письмових робіт : у 2 класі І семестр – до 20 хв, ІІ семестр – до 30 хв;3 – 4 кл. – до 35 хв. За цей час учням потрібно встигнути не лише написати роботу, а й перевірити її.
Оцінювання роботи проводити згідно критеріїв оцінювання.


Аналіз результатів контрольної роботи з математики

І. Організація учнів до роботи.    (1 хв.)
ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення мети уроку і форми контролю.    (1- 2 хв.)
ІІІ. Аналіз контрольної роботи:   
1) загальна характеристика результатів контрольної роботи;    (3- 5 хв.)
2) аналіз позитивних сторін, зрушень в роботі окремих учнів;    (2 хв.)
3) аналіз типових помилок та виконання відповідних завдань:
-    аналіз типових помилок;
-    колективне розв’язання завдань, аналогічних тим, у яких були допущені помилки.    (20–25 хв.)
ІV. Робота над  індивідуальними  помилками:                             
1)     допомога вчителя, учнів-консультантів слабо підготовленим учням;
2)    виконання диференційованих завдань.    (7–10 хв.)
  V. Домашнє завдання.    (3–5 хв.)
  VІ. Підсумок уроку.    (3-4 хв.)


Рекомендації до аналізу
1.    Робота над помилками виконується в зошиті для контрольних робіт .
2.    Аналіз типових помилок та виконання відповідних завдань виконують всі учні класу.
3.     Вчитель засвідчує перевірку роботи словом « Перевірено».

Алгоритми письмових робіт учнів
Задачі з геометричним матеріалом
Задача
Довжина- 8 см
Ширина - ?, на 3 см менше
Периметр - ?
Площа - ?
Розв’язання
1)    8 – 3 = 5 (см) – ширина ;
2)    ( 8 + 5) ∙ 2 = 26 (см) – периметр;
3)    8 ∙ 5 = 40 (см 2) – площа.
Якщо задача передбачає креслення фігури, то виконується крес-лення, потім пишеться відповідь.
         Відповідь. 26см, 40см2 .
Або         Відповідь: 26см, 40см2


Задача
Довжина- 8 см
Периметр – 26 см
Площа - ?
Розв’язання
           1)26:2=13(см)-половина периметра;
           2)13-8=5(см)-ширина;
3)8 ∙ 5 = 40 (см 2) – площа.
Якщо задача передбачає креслення фігури, то виконується крес-лення, потім пишеться відповідь.
         Відповідь. 40 см 2.
Або         Відповідь: 40 см 2.


Задачі на рух
Задача 1
       З двох пристаней, відстань між якими 58 км, одночасно назустріч один одному відплили два човни. Швидкість першого човна 14 км/год, а другого – 15 км/год. Через скільки годин вони зустрілись?
Розв’язання
1)    14 + 15 = 29 (км/год) - швидкість зближення;
2)    58 : 29 = 2 (км/год)
Відповідь. Через 2 год човни зустрілися.
Або Відповідь:  через 2 год човни зустрілися.

Задача 2
       З одного автовокзалу в протилежних напрямах виїхали два автобуси. Швидкість першого 80 км/год, другого – 72 км/год. Яка відстань буде між автобусами через 3 години?
Розв’язання
1)    80 + 72 = 152 (км/год) - швидкість віддалення;
2)    152 ∙ 3 = 456 (км)  - буде між автобусами через 3 год.
Відповідь. 456 км.
Можливий такий варіант запису
Розв’язання
1)    80 + 72 = 152 (км/год) - швидкість віддалення;
2)    152 ∙ 3 = 456 (км) 
Відповідь: 456 км буде між автобусами через 3 год.

Рівняння

х + 12 = 35
х = 35 – 12
х = 23
23 + 12 = 35
  35 = 35
Завдання з дробами
Знайти 1/3  від 24 см
24 : 3 = 8 (см)

Знайти 2/3 від 24 см
24 : 3 ∙ 2 = 16 (см)


Природознавство

Методика проведення контрольної роботи з природознавства
1. Організація учнів до роботи.    (1 хв.)
2. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення мети уроку і форми контролю.    (1 хв.)
3. Підготовча робота.
Визначення вимог до виконання роботи: ознайомлення зі  змістом і короткий інструктаж щодо виконання кожного завдання  (спосіб виконання завдання, оформлення запису, перевірка розуміння змісту завдань учнями, дотримання регламенту виконання завдань і орфографічного режиму).    (3 – 5хв.)
4. Самостійне виконання роботи учнями. Самоперевірка. (За 5 хв. до завершення роботи вчитель нагадує  про регламент та необхідність самоперевірки).    (10-15 хв.)
5. Організований збір робіт.    (1 хв.)
6. Відповіді вчителя на запитання, які виникли в учнів під час виконання роботи.    (5 хв.)

7.Організація роботи згідно теми та плану уроку.    (25 хв.)
Рекомендації
Контрольна робота  включає завдання тестового, творчого характеру, практичні завдання.
Опорна карта конструювання навча-льного заняття з різних предметів
Опорна карта конструювання навчального заняття

Навчальні задачі етапу
    Зміст етапу    Можливі методи та прийми

1.    Організаційний етап
1.    Привітання, фіксація відсутніх.
2.    Перевірка підготовки учнів до заняття.
3.    Перевірка підготовки класного приміщення до за-няття.
4.    Організація уваги уч-нів.
5.    Розкриття загальної мети та плану проведення уроку        1.    Привітання, поба-жання хорошого настрою.
2.    Долонька до долонь-ки.
3.    Рапортичка.
4.    Привітання учнів, які після тривалої відсутності прийшли на заняття.

2.    Етап перевірки виконання домашнього завдання3.   
1.    Установити правиль-ність, повноту й усвідомле-ність виконання д/з  більші-стю учнів
2.    Виявити прогалини у знаннях і способах дій уч-нів, з’ясувати причини їх виникнення.
3.    Ліквідувати в ході перевірки знайдені прогали-ни    1.    З’ясування ступеня засвоєння знань і способів дій учнів.
2.    З’ясування причин невиконання д/з окремими учнями.
3.    Визначення типових недоліків у знаннях і спосо-бах дій учнів і причин їх по-яви.
4.    Ліквідація знайдених недоліків
    1.    Тестові завдання.
2.    Виконання  учнями завдань, які подібні до до-машніх.
3.    Постановка додатко-вих запитань.
4.    Перевірка д/з під ко-пірку.
5.    Продовження іншими відповіді учня.
6.    Різнорівневі самос-тійні роботи.
7.    «Торт рішень» (фік-сація своїх утруднень).
8.    «Гірлянда асоціацій»

3. Підготовка учнів до роботи на основному етапі
1.    Забезпечити мотива-цію навчання, прийняття учнями цілей уроку.
2.    Актуалізувати суб’єктний досвід учнів    1.    Повідомлення теми уроку
2.    Формування цілей уроку азом з учнями
3.    Показ соціального і практичного значення матері-алу.
4.    Постановка перед учнями навчального пробле-ми.
5.    Актуалізація суб’єктного досвіду учнів.    1.    Пояснення учнями цілей уроку одночасно з по-відомленням теми.
2.    Повідомлення цілей у вигляді евристичного питан-ня, проблемного завдання, через показ кінцевих резуль-татів, опору на послідовність матеріалу, що вивчається
3.    Асоціативний ряд.
4.    Використання ре-зультатів попереднього соці-ологічного опитування.
5.    Метод доречних за-дач.
6.    Усна лічба, предметні диктанти.
7.    «Намалюй картинку»
8.    «Мозковий штурм»
9.    Доповнення реальної ситуації фантастикою

4. Етап засвоєння нових знань і способів дії
1.    Забезпечити сприй-няття, осмислення та пер-винне запам’ятовування уч-нями матеріалами, що ви-вчається.
2.    Сприяти засвоєнню учнями способів, засобів, які привели до певного виснов-ку.
3.    Створити змістові та організаційні умови засво-єння учнями методики відт-ворення вивчення матеріа-лу.    1.    Організація уваги уч-нів.
2.    Повідомлення основ-ної ідей матеріалу, що вивча-ється.
3.    Забезпечення осмис-лення метода дослідження знань, що вивчається спосо-бів та засобів, які привели до зроблених висновків.
4.    Забезпечення засво-єння методики відтворення вивченого матеріалу.    1.    Робота з визначенням понять, які вводяться.
2.    Використання анало-гій як способу включення в зміст суб’єктного досвіду учнів.
3.    Подання матеріалу одночасно в словесній і зна-ково-символічній формах, у порівняльних або класифіка-ційних таблицях.
4.    Екстрактивний ре-жим (розповідь, лекція, пові-домлення, пояснення).
5.    Інтерактивний режим (навчання проблемно-модульне, програмоване, комп’ютерне).
6.    Інтерактивний режим (навчання проблемне, адаптивне, колективне, проектне).
7.    Побудова структур-но-логічних схем.
8.    Генетичний метод навчання.
9.    Метод доречних за-дач.

5. Етап перевірки первинного розуміння
1.    Установити правиль-ність вивченого матеріалу.
2.    Виявлення прогалин первинного осмислення ви-вченого матеріалу, неправи-льні уявлення учнів.
3.    Провести корекцію виявлених прогалин в усві-домлені учнями вивченого матеріалу.    1.    Перевірка вчителем розуміння учнями того, що є суттю оосновного змісту.
2.    Перевірка повноти й усвідомлення учнями нових знань і способів дій.
3.    Виявлення прогалин первинного осмислення ви-вченого матеріалу.
4.    Ліквідація незрозумі-лого у осмисленні учнями вивченого матеріалу.    1.    Асоціативний рід.
2.    «Бджолиний вулик»
3.    Опорний текст
4.    Виконання завдань на впізнання вивчених об’єктів.
5.    «Опитування експер-та».
6.    Наведення учнями своїх прикладів за новим матеріалом.

6. Закріплення нових знань і способів дій
1.    Забезпечити закріп-лення в пам’яті учнів знань та способів дій, які їм необ-хідні для самостійної роботи за новим матеріалом.
2.    Забезпечити в ході закріплення підвищення рі-вня усвідомлення вивченого матеріалу    1.    Організація діяльнос-ті учнів з відтворення суттє-вих ознак вивчених об’єктів.
2.    Організація діяльнос-ті учнів з відпрацювання вивчених знань і способів дій через застосування їх за зразком і в змінених ситуаціях.
3.    Закріплення методи-ки вивчення нового матеріа-лу, логіки відповіді при пе-ревірці знань.
4.    Відпрацювання логі-ки алгоритму вивчених пра-вил.    1.    Використання на уроці взаємообернених за-дач.
2.    Складання карти ми-следіяльності.
3.    «Опитування експер-та».
4.    «Розбери слово за бу-квами».
5.    Слідкування «питан-ня-відповідь».
6.    Структурна модель.
7.    «Що було б, якби …»
8.    Придумай свої за-вдання.
9.    Інтелектуальний ма-рафон.

7. Етап застосування знань і способів дій
1.    Забезпечити засвоєн-ня учнями знань і способів дій на рівні застосування їх у різноманітних ситуаціях.
2.    Забезпечити форму-вання в учнів умінь самос-тійно застосовувати знання в різноманітних ситуаціях.    1. Організація діяльності учнів із застосування знань і способів дій у змінених і нових ситуаціях.    1. Різнорівневі самостійні роботи.
2. Лабіринт дій.
3. Проектне навчання.
4. Ділова гра.
5. Спілкування «питання-відповідь»
6. Учбові станції.
7. Подвійні асоціації.
8. Групова робота.
9. Дебати «за» й «проти»
10. Ринок можливостей
11. «Завдання по колу
12. Завдання на самостійне побудову алгоритму розв’язування задач певних типів.

8. Етап узагальнення й систематизації знань
1.    Забезпечити форму-вання цілісної системи про-відних знань учнів.
2.    Забезпечити встанов-лення учнями внутріпредме-тних та міжпредметних зв’язків.
3.    Забезпечити форму-вання в учнів узагальнених понять.    1. Організація діяльності учнів з переводу окремих знань і способів дій у ціліс-ну систему знань і умінь.    1. Метод кооперації.
2. Складання карти миследі-яльності.
3. Моделювання.
4. Побудова «дерева» теми.
5. Побудова «будинку теми»
6. «Павучок».
7. Побудова блок-формули.
8. Мозкова атака.
9. Учбові ситуації.
10. Завдання з вивчення уч-нями у списку слів, фактів, понять, правил, законів.
11. «Перетин тем».

9. Етап контролю й самоконтролю знань і способів дій
1.    Виявити якості та рі-вень засвоєння знань і спо-собів дій.
2.    Виявити недоліки в знаннях і способах дій уч-нів.
3.    Установити причини виявлених недоліків.
4.    Забезпечити розвиток у школярів здано ті до оці-ночних дій.    1.    Глибока й усебічна перевірка знань і способів дій учнів.
2.    Перевірка образу ми-слення учнів.
3.    Перевірка рівня сфо-рмованості загальних учбо-вих умінь.
4.    Коментування відпо-відей учнів.    1.    Різнорівневі контро-льні й самостійні роботи.
2.    Тестові завдання.
3.    Завдання на вивчення всіх ознак поняття і їх зв’язків (повнота знань).
4.    Завдання на виділен-ня суттєвих ознак (глибина).
5.    Завдання на конс-труювання кількох способів розв’язування однієї задачі.
6.    Завдання з надлиш-ковими даними, що проти-річать (здатність до оціноч-них дій).

10. Етап корекції знань і способів дій
1. Від коректувати виявлені прогалини в знаннях і спо-собах дій у межах вивченої теми.    1. Організація діяльності учнів з корекції своїх вияв-лених недоліків.    1. Використання спеціально поділених на дрібні етапи вправ.
2. Застосування розгорнутих інструкцій з регулярним ко-нтролем.
3. Тестові завдання.
4. Завдання з «Пропусками».
5. Структурно-логічні схеми з «пропусками».

11. Етап інформації про домашнє завдання
1. Забезпечити розуміння учнями цілей, змісту й спо-собів виконання домашньо-го завдання.    1. Інформація про д/з.
2. Мотивування виконання д/з.
3. Інструктаж з виконання д/з.
4. Перевірка розуміння уч-нями змісту й способів ви-конання д/з.    1. Повідомлення вчителем.
2. Підбиття підсумків сами-ми учнями.

12. Етап підбиття підсумків
1. Дати якісну оцінку роботи класу та окремих учнів.    1. Підбиття підсумків нача-льного заняття    1. Повідомлення вчителем.
2. Підбиття підсумків сами-ми учнями.
1.    Ініціювати та інтен-сифікувати рефлексію учнів з приводу свого психоемо-ційного стану, мотивації своєї діяльності й взаємодії з учителем та однокласника-ми.
2.    Забезпечити засвоєн-ня учнями принципів само-регуляції та співробітництва    1. Мобілізація учнів на реф-лексію своєї поведінки    1. Асоціативний ряд.
2. Незакінчені речення
3. «Торт рішень».
4. Розмова на папері.
5. «Сонечко».
6. «Координати».
7. «Листок зворотного зв’язку».
8. «Заключна дискусія»
9. Інтерпретація зображень на листівках
10. «Письмо самому собі».
11. Барометр настрою.
12. «Телеграма».
13. «Пам’ятки».
14. «Пейзаж – дзеркало на-строю».


Використана література
1.    Анісімова Г. О.,Петрова А. С. 12- бальна система оцінювання навчаль-них досягнень учнів. - Х.: Торсінг плюс,2006.-240с.
2.    Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики в початкових класах: Навчально - методичний посібник.-К.: АСК, 1998.-345с.
3.    Довідник учителя початкових класів в запитаннях і відповідях/ Упоряд. О. В. Ковтун.-Х.:Ранок, 2007.- 464с.
4.    Гребенькова Л.О. Довідник класного керівника.1 -4 класи. – Х.: Вес-та:Видавництво «Ранок»,2007. – 192с.
5.    Красоткіна Н. Г. Вчимося писати твори: Нестандартні уроки розвитку зв’язного мовлення.-К.: Інтерпрес ЛТД, 1999.-62с.
6.    Лобчук О. Г.,Ґудзик І. П. Мовленнєва діяльність на уроках рідної мови 2- 4 класи: Аудіювання, діалог, переказ, твір. - К.: Шкільний світ, 2006.-127с.
7.    Моро М.Г., Пишкало А.М. Методика навчання математики. – К.:Рад.школа, 1979. – 376с.
8.    Пентилюк М.І. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах.- К.: Ленвіт,2000.- 264с.
9.    Савченко О.Я. Дидактика початкової школи.- К.: Абрис, 1997. – 416с.
10.    Савченко О. Я. Урок у початкових класах.-К.: Освіта, 1993.-223с.
11.    Наумчук М.М. Сучасний урок української мови в початковій школі: Методика і технологія навчання .-Тернопіль : Астон, 2001.-264с.
12.    Харченко О. Ю., Юрченко Н. Ф. Навчаємо писати перекази.-Х.: Основа, 2008.-190с.


Категорія: Методична скарбничка | Додав: Ann (15.10.2009) | Автор: Дрябіна Г.М. E W
Переглядів: 9703 | Коментарі: 3 | Теги: рекомендації, методика, початкова освіта | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 3
0
1   [Материал]
Дякую за цікаву статтю. Хотілося б дізнатися про суть таких методів як «Бджолиний вулик», «Торт рішень", «Сонечко».«Листок зворотного зв’язку».

0
2   [Материал]
По можливості , я викладу цікаву для Вас інформацію на сайт.

0
3   [Материал]
Буду вдячна за отриману інформацію!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Вчимося вчитися
Українські Карпати
Лісостеп
Марк Твен
Мішані ліси (Полісся...
Азовське море
Чорне море
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сьогодні на сайті
Розумники і розумниці © 2022